dimecres, 21 de juliol de 2010

LA GENERALITAT TOMBA LA MP DEL PGM

El Departament d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya,”TOMBA” el primer intent d’ aprovació
De la MP del PGM de Sant Feliu de Llobregat

La Coordinadora d’ Oposició a la MP del PGM informa als ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu que en el nº 37 de l’ordre del dia de la reunió de la comissió tècnica d’ urbanisme de la Generalitatat. de Catalunya, celebrada el 23 de Juny passat, apareixia l’ expedient de la MP del PGM, presentat al Departament d’ Urbanisme el 19-3-2010 per l’ equip de govern de l’Ajuntament de St. Feliu format per PSC i CIU.

En aquesta reunió l’expedient de la MP del PGM, no va consseguir l’informe favorable.L’expedient, no havia superat el tràmit de la Ponència tècnica.

També volem manifestar que l’ajuntament, va presentar aquesta modificació sense fer cas de la Resolució nº 306/08 del 8-2-2010 del Departament de Medi Ambient i Habitatge que determina:

-Cal adequar l’àrea de sol urbà de l’àmbit de la cimentera al límit vigent del PEIN, atès que la proposta inclou part de sòl comprés dins aquest espai protegit.(La cimentera, havia anat ocupant aprox. 125.000 m2. de zones forestals protegides,sense permís però amb la complaença de l’Ajuntament.

-En relació amb el corredor entre els espais naturals de la Serra de Collserola, el parc agrari del Baix Llobregat i l’ entorn fluvial del riu Llobregat, es considera necessari realitzar un estudi de connectivitat per tal de determinar la potencialitat d’aquest espai com a corredor ecològic.

-Es considera convenient reconsiderar l’ actual ubicació de la zona industrial doncs ocupa un espai de protecció especial d’ interés natural i ambiental.

També des d’el Departament de Cultura s’exigeix un estudi i un projecte per salvaguardar els 7 jaciments arqueològics del Torrent del Duc.

La Coordinadora, notifica que seguint la seva trajectòria d’actuació de denuncia fonamentada i argumentada en base de les lleis actuals de defensa del territori, el medi ambient i els espais protegits, ha presentat una denuncia a la COMISSIÓ DE PETICIONS DEL PARLAMENT EUROPEU, que en data 5-7-2010, ha aconseguit el registre d’ entrada amb el nº 0643-10.

A més de l’exposat, la Coordinadora denuncia una vegada més que aquesta modificació,en contra del que vol demostrar (sense fonaments) l’Ajuntament de Sant Feliu, sols beneficia interessos privats i que la venda i la requalificació de sols públics, genera uns beneficis mil·lionaris que se’n van fora del municipi.

En el Ple Municipal celebrat el 23-2-2010 es va presentar en l’ordre del dia la MP del PGM. Que va aconseguir l’ aprovació Provisional amb un ínfim resultat, malgrat la forta oposició ciutadana que va quedar palesa amb les intervencions de:

La FAVV per Francisco Jimeno.
La AVV del Mas Lluí per Carme Albertí.
La Coordinadora d’oposició a la MP del PGM per Joan Ribas i
La Plataforma Mas Lluí Sostenible per Enrique Ariza.

El resultat de la votació va ser :
Vots a favor (PSC-CIU) = 11
Vots en contra (IC-V = 7 ERC = 1 Total = 8
Abstencions (PP) = 2

La justificació utilitzada per l’ ajuntament i el propi Alcalde Sr. Vàzquez , en aquest ple municipal, per generar recursos econòmics, es FALSA:
Primerament Vàzquez afirma en el PLE que els beneficis que es deriven de la creació del Polígon Industrial i de la Requalificació de Zones verdes i equipaments al barri del Mas Lluí son necessaris per compensar els drets urbanístics dels propietaris (entre ells també hi es Paz Dorado) del Torrent del Duc.
En aquest punt, la intervenció de la Coordinadora en el Ple del 23-2-2010, va demostrar sobradament amb una consolidada jurisprudència del Tribunal Suprem que els propietaris de zones 21 no tenen dret legal a indemnització.
Vàzquez va tenir que reconèixer que aquests drets urbanístics, no havien format mai part de cap Pla Parcial, el que demostra des d’un punt de vista legal que aquests drets no estan consolidats.

A la pregunta : amb que es fonamentava? per defensar l’arbitrarietat de compensar als propietaris. Vàzquez diu que es basa en els informes dels tècnics de la “Casa”.
Tot el que s’ha exposat es pot consultar i comprovar en l’acta del PLE del 23-2-2010.

A la vista del succeït en el Ple del 23-2-2010, La Coordinadora, va presentar una instància amb data 24-3-10 a l’Ajuntament de Sant Feliu per requerir aquests informes. A data de 14-7-2010 no els hem rebut,
el que ens fa pensar que no existeixen o que ens donen la raó. Per respecte institucional s’ha deixat passar un temps prudencial per fer pública aquesta conclusió:

-La justificació de que s’ han de compensar als propietaris, perquè legalment poden construir en el Torrent del Duc tal com va defensar Vàzquez en el Ple Municipal del 23-2-2010 i també, tal com surt publicat en la revista “Actualitat Socialista” nº 29 del Març 2010-07-16 on diu textualment referint-se a les Zones 21 del T. del Duc:

“EN LA ACTUALIDAD ES POSIBLE EDIFICAR LEGALMENTE”

ES MENTIDA

No és veritat que avui, es pugui construir al T. del Duc. Es més si algun propietari ho volgués fer i l’ajuntament li denegués el permís i aleshores fes una denuncia en contra, es segur del tot que perdreria el pleit segons, tornem a repetir, totes les sentencies emeses pel Tribunal Suprem de casos similars i per tècnics professionals consultats de la pròpia administració.

La decisió de comprar els drets constructius al T. del Duc, i que desapereixin del municipi una quantitat tan gran de recursos públics, sols obeeix a la voluntat política de l’actual equip del govern municipal.

Exigim dels nostres representants polítics més serietat i rigor en la seva gestió municipal, que entenguin que estan al servei de la gent del poble i que aquest poble està fart de suportar argúcies, tripijocs i mentides, per fen-se creure que defensen el be comú.

dimecres, 24 de febrer de 2010

dimecres, 20 de gener de 2010

PRESENTADES LES AL.LEGACIONS

HEM PRESENTAT AL·LEGACIONS AL PROJECTE DE DECRET DE DECLARACIÓ DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA PRESENTAT PER LA GENERALITAT
Front a aquesta cerca per a l’aplicació dels principis que permetin la millor protecció de la Serra de Collserola, el Projecte de Decret, sorprenentment, recull les determinacions de “la Modificació Puntual del PGM a l’àrea de contacte entre el Parc de Collserola i el nucli urbà de Sant Feliu de Llobregat amb incidència al terme municipal de Molins de Rei” només aprovada inicialment. En efecte, l’esmentat instrument urbanístic en tràmit té incidència directa en el Projecte del decret de declaració de Parc Natural i en els seus límits territorials, com ho prova el fet que s’hagin exclòs del seu àmbit, en el terme municipal de Sant Feliu, unes extenses àrees que el PGM va classificar com a zones de Desenvolupament urbà, opcional, intensitat 3 (clau 21), atenent a presumptes drets de llurs propietaris, els quals es pretén compensar amb l’adjudicació de sostre industrial.Cal assenyalar que la Modificació del PGM ha generat una protesta ciutadana molt significativa al barri de Mas Lluí i a Sant Feliu en general: més de 1500 signatures, manifestacions, actes reivindicatius, etc. han donat soport a múltiples al•legacions.Una altra de les determinacions de la Modificació Puntual del PGM que també afecta al territori del Parc Natural projectat és la previsió de l’anomenada “Ronda Nord” que passaria per l’interior del parc, amb gran capacitat de circulació de camions de gran tonatge per a cada sentit de la marxa i de potenciar l’ús del vial com una via de sortida i comunicació d’un nombre indeterminat de vehicles particulars de les parts altes de la ciutat. La Modificació Puntual el planteja com un eix de distribució que lligarà les implantacions de la banda alta de Sant Feliu (“Mas Lluí”, “riera de la Salut”, “ctra. de Sanson” i “les Grasses”) i que “gaudirà” de la connexió amb les vies territorials de l’AP2 i metropolitanes de la N-320 a través del polígon de “el Pla”, establint que servirà per accedir a la zona industrial de la “Sanson” disminuint l’impacte del trànsit pesat i segregant-lo dels recorreguts urbans propis de la ciutat, de manera que no s’afecti el nucli urbà. Doncs bé, és evident que el traçat projectat no aporta cap nova solució de mobilitat ja que en l’acualitat ja es disposa d’accessos suficients que no es troben colapsats i, per tant, no es troba justificada l’ampliació de vials. En definitiva la,“Ronda Nord”, projectada és incompatible amb el parc i els seus objectius de protecció, per constituir un evident perjudici ambiental per al mateix.Tanmateix, pel que fa a la Modificació Puntual del PGM, la mateixa suposa la modificació de l’àmbit territorial del Pla d’Espais d’Interès Natural (en endavant PEIN) actualment vigent, ja que canvia els seus límits, reduint-ne la superfície. És evident que en aplicació del principi de jerarquia i d’especialitat del PEIN i les pròpies prohibicions que s’hi contenen, la modificació del PGM no pot afectar els terrenys inclosos en el PEIN, ni alterar els seus usos que han d’ésser congruents amb llur naturalesa d’espais naturals.D’altra banda, també resulta contradictori amb els objectius de protecció que proclama el Projecte de decret de declaració de Parc Natural que aquí ens ocupa, que la Modificació del PGM i les al•legacions presentades per l’Ajuntament hagin previst un augment de la superfície destinada a l’activitat que es desenvolupa a la cimentera “Sanson” i que s’hagi exclòs de l’àmbit del Parc Natural i de la seva protecció l’àrea ocupada pel Golf existent a la zona.