dilluns, 23 de maig de 2011

RESPOSTA AL SENYOR TRIST

Volem pensar que abans d’escriure el seu comentari, ha llegit la Carta Oberta publicada per la Coordinadora D’Oposició a la Modificació del PGM amb tota la seva atenció.
Així com la resposta, que des de la mateixa plataforma s’ha publicat al diari Fet a Sant Feliu ,en reacció a la nota de premsa que PSC i CIU va emetre contra la Coordinadora.
En aquesta nota s’acusa de falta d’objectivitat i manca de capacitat per interpretar la realitat que ens envolta a tothom qui hem lluitat en contra de l’aprovació d’aquest pla especulatiu,
És per això que primerament li recomanem fer una lectura acurada d’aquesta resposta que trobarà a la secció “cartes al diari” de la publicació digital esmentada anteriorment.
Denunciem una falta d’ética del govern municipal basada en la relació amb el corrupte Sr. Paz Dorado, acusat com tots i totes sabem de malversació de fons públics. L’equip de govern ha establert un vincle, que ha defensat públicament, amb aquest senyor ,que està present en diverses obres públiques de la ciutat.
La falta d’ética no es pot denunciar, són els administradors els que han de donar exemple no afavorint als corruptes.
Un altre punt al que es vol fer especial esment és al fet de presentar una denúncia. Cal dir, que no es pot denunciar un projecte urbanístic abans de la seva aprovació definitiva per la Generalitat.
El mes de juliol del 2010, el Departament d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, va retornar el pla a Sant Feliu no havent superat el tràmit de la Ponència Tècnica.
Així, la Modificació del PGM només ha estat aprovada provisionalment pel govern municipal pel que no pot ser denunciada.
L’única via ha estat presentar una denúncia a nivell europeu signada per 17 entitats de la ciutat. Concretament va ser presentada a la Comissió de Peticions del Parlament Europeu, qui va trametre la denúncia a la Comissió Europea per tal d’iniciar una investigació dels diferents aspectes del problema.
La corrupció cal entendre-la en totes les seves cares. No tot es acceptar diners a canvi de favors, cosa que ni es diu ni s’insinua en la Carta.
Pel que fa a negocis corruptes: Les plusvàlues que genera la conversió de zones verdes i d’equipaments a sòl residencial, i de sòl forestal a industrial són per compensar els drets urbanístics dels propietaris del T.del Duc. Aquesta postura ha estat defensada per PSC i CIU, partits que reiteren una vegada i una altra que aquests sóls són urbanitzables i que a més tenen uns informes jurídics que ho avalen (Ple del 23-02-2010).
Aquests informes han sigut sol·licitats formalment des de la Coordinadora d’Oposició al PGM, sol·licitud a la qual mai hem obtingut resposta . Per tant, PSC i CiU no estàn interessats en portar la discussió al terreny jurídic, si així ho fessin,es posaria al descobert la inconsistència jurídica de la seva posició.
L’afirmació per part de l’actual govern municipal del dret a construir és del tot falsa, al Torrent del Duc (zona 21) actualment no es pot construir si no es fa un Pla Parcial, fet que es va demostrar jurídicament durant el Ple.Recordem la definició jurídica d’aqests sols: “sòl urbanitzable no programat clau 21 de desenvolupament opcional d’intensitat 3”.( no es pot desprogramar un sòl que no està programat) A més, al mes de març del 2010 es va fer l’entrega d’un Plec de Condicions Jurídiques a l’Ajuntament, informació que li facilitaríem sense cap problema en cas que fos del seu interès consultar-la.
Com definiria vostè aquest posicionament de PSC i CiU?
Per preservar Collserola, es podrienn requalificar les zones (21) a forestals (27) que es la màxima protecció i no caldria perdre Patrimoni Públic.
Estem d’acord, que els fins no justifiquen els mitjans.

dimecres, 18 de maig de 2011

MANIFEST D´ENTITATS


MANIFEST
Aquest manifest neix amb la voluntat de donar a conèixer a la ciutadania i als polítics quines són les exigències que com a santfeliuencs i santfeliuenques creiem necessàries per iniciar un nou període legislatiu.
El conjunt d’entitats sotasignats no demanem el vot per a cap candidatura concreta, ja que formem part del teixit social del municipi i, per tant, restem al marge de cap vinculació política.
No obstant, creiem que és necessari un nou full de ruta en la gestió del govern municipal, independentment del color que governi, basat en l’ètica, la transparència, la participació i la informació ciutadana.
Els darrers anys, les polítiques dutes a terme a Sant Feliu han originat un seguit d’esdeveniments amb gran transcendència pública. Diverses entitats s’han declarat obertament en contra de la gestió social, mediambiental i econòmica que s’ha imposat des del consistori.
L’equip de govern no ha sabut gestionar temes que afecten en gran mesura la ciutat i que generen malestar a la ciutadania.
En l’àmbit mediambiental i urbanístic, han impulsat un pla especulatiu basat en els interessos d’un conegut promotor privat condemnat per corrupció.
Tot i les 1.500 al·legacions presentades en contra del pla de modificació del PGM, la denúncia a la Unió Europea per l’afectació de zones protegides que estan sota la seva competència i les mancances dels informes que reclamava el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, l’Ajuntament el va aprovar provisionalment al ple del 23 de febrer del passat any, i, quan passin les properes eleccions municipals, l’actual govern municipal, si repeteix en la direcció de la ciutat, té la intenció de tornar a presentar el projecte a la Generalitat per obtenir-ne l’aprovació definitiva.
Cal, doncs, evitar que el nou govern impulsi el projecte novament després d’haver estat retornat pel Departament Territorial i d’Urbanisme. Aquest fet significaria la requalificació il·legal de zones verdes i l’afectació de la integritat del parc natural de Collserola.
Sense deixar encara l’àmbit mediambiental, la plataforma AireNet va aconseguir reunir 4.000 signatures i més de 350 al·legacions per aturar la incineració de residus a la Sanson. Malgrat això, l’actual govern municipal va mirar cap a un altre costat i no va tenir en compte allò que la ciutadania demanava.
Pel que fa a l’àmbit urbanístic, s’ha promogut un pla de soterrament de les vies que significarà la construcció de torres de 14 plantes a la ciutat, fet que suposarà la desaparició de l’edifici de l’estació de tren, un dels més antics de l’Estat. A més a més, innecessàriament, es vol que una part del cost del soterrament l’assumeixi Sant Feliu, essent una operació urbanística desproporcionada.
Quant als serveis públics, cal dir que la recollida de residus, la neteja viària i la jardineria han estat completament deficitaris. En els darrers anys, els costos en despesa pública s’han incrementat de manera notòria i la qualitat dels serveis ha disminuït.
D’altra banda, des del govern municipal s’ha impulsat una nova ordenança de civisme, aprovada sense tenir en compte l’opinió pública. Aquesta afecta directament la llibertat d’expressió i pretén fer invisibles els moviments socials de la ciutat.
A més a més, l’alcalde va vetar la moció presentada per la Plataforma Sant Feliu Decideix, aprovada al ple del 25 de maig de l’any passat. La moció va ser aprovada per 11 vots a favor i 10 en contra; malgrat això, l’alcalde va manifestar l’oposició a la consulta sobiranista i no va facilitar cap espai ni infraestructura, duent a terme així un acte plenament dictatorial, impedint allò que democràticament s’havia decidit.
El govern municipal va qualificar de «molt interessant» el trasllat de l’escola d’adults als afores de la ciutat. Aquest fet suposa un problema d’accessibilitat per a les persones grans que acudeixen al centre. La decisió de trasllat va ser presa a l’esquena de les persones afectades i el paper de l’administració va quedar lluny de vetllar perquè les persones puguin exercir el dret a l’educació.
Per tant, el govern municipal ha creat un dèficit de participació ciutadana i ha deixat de banda els interessos dels ciutadans i ciutadanes per només tenir en consideració els seus.
Així doncs, exigim:
Transparència i claredat en la informació ciutadana. El butlletí municipal ha de convocar amb antelació suficient les convocatòries de comissions de seguiment i els terminis per presentar al·legacions a determinats projectes.
La creació de mecanismes de participació que permetin tenir en compte les queixes i posicionaments de les entitats locals que s'oposen a alguns dels projectes que planteja l'administració. El perjudicis temporals d'endarreriment dels projectes que aquest fet pugui provocar entenem que aniran en benefici d'una millora substancial dels projectes mateixos i d’una millora també de la participació ciutadana, pel fet que els seus criteris seran escoltats.
El plantejament de ciutat, dins el qual les requalificacions urbanístiques juguen un paper important, s'ha de consensuar amb la ciutadania. Cal generar un debat públic sobre el Sant Feliu que volem l'any 2015, en què es tingui en compte la possibilitat de referendar les decisions preses entre tots els ciutadans i ciutadanes empadronats més grans de 16 anys.

dissabte, 7 de maig de 2011

CARTA OBERTA ALS CIUTADANS I CIUTADANES DE SANT FELIU

CARTA OBERTA ALS CIUTADANS I CIUTADANES DE SANT FELIU
Mitjançant la present comunicació, la Coordinadora d’Oposició a la Modificació Puntual del Pla General Metropolità (MP del PGM) es proposa posar en coneixement dels ciutadans, les irregularitats i falsedats en les que l’actual govern municipal, format per PSC i CiU, està incorrent reiteradament, en un intent de defensar i justificar l’esmentat planejament.
L’Ajuntament ha demostrat des de l’inici de la tramitació de la MP del PGM, una gran falta
d’ÈTICA : la MP del PGM va ésser presentada a l’Ajuntament el 16 d’octubre de l’any 2008 pel corrupte Sr. Paz Dorado, sentenciat a dos anys de presó per un delicte -comès de forma sistemàtica i sostinguda durant anys - d’apropiació indeguda de fons públics destinats a la formació professional. L’Ajuntament, tot i no tenir més opció que reconèixer aquesta condemna del Sr. Paz Dorado, intenta restar rellevància a aquest fet, al·legant que el Sr. Paz Dorado està condemnat per quelcom que no te res a veure amb Sant. Feliu.(La Vanguardia, 14 de març de 2009), aquest intent de disculpa és del tot amoral en sí mateixa i encara més si tenim en compte que els fons públics son diners que pertanyen a tots els ciutadans.
Des del 2006 en què el Sr. Paz Dorado arribà a Sant Feliu de la mà del Tinent d’Alcalde
Fernández Burgui i gaudint d’informació privilegiada, es va anar posicionant comprant sòls
rústics (clau 27), havent adquirit un total de 267.445 m2 al Torrent del Duc. Una part d’aquests sòls rústics es volen requalificar com a sòl industrial i la resta com a Parcs i Jardins, els quals li seran recomprats per part de l’Ajuntament, a un preu molt superior.
La zona industrial,a la que fem referencia, envaeix sòls protegits per la seva inclusió en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). Entretant, l’Ajuntament a partir de l’any 2006 ha anat preparant la requalificació de 15.432 m2. de zones verdes i equipaments del Mas Lluí a sòl residencial que passarien a ser propietat de les empreses del Sr. Paz Dorado en la seva condició d’administrador únic de les empreses mercantils Promoció del Duc de Sant Feliu, SL i Promoció del Sardanet de Sant Feliu SL. La qual cosa no té precedent al nostre municipi.
Aquests negocis del tot il·legals i inadmissibles, s’han produït en anteriors ocasions. En efecte, el Sr. Paz Dorado (amb aquest sistema de compres i recompres), va ser l’encarregat de comprar la Sala Iberia el 27-6-2006 per revendre-la a l’Ajuntament al cap de tres anys durant els quals l’havia anat llogant a l’Ajuntament per 12.000 € al mes.
Davant d’aquests antecedents, en pro de la lluita contra la corrupció i atesa la legalitat que es pressuposa a l’activitat administrativa, és inacceptable que la mateixa Administració faci negocis corruptes.
Les afirmacions realitzades per l’Ajuntament per intentar defensar que la MP del PGM està justificada econòmicament són FALSES, jurídicament insostenibles i per tant
DEMAGÒGIQUES. En efecte, l’Alcalde Sr. Vazquez i tot el bloc PSC i CiU van afirmar el que a continuació relacionem en el Ple celebrat el 23-2-2010 (del qual ha quedat constància en l’acta corresponent, així com al núm. 29 de la revista Actualitat Socialista del Març de 2010):
- Actualment, els propietaris del T. del Duc (Collserola) legalment poden construir.
- I, per tant, hem de requalificar zones forestals a sòl industrial i zones verdes de la
ciutat a residencials per poder compensar els propietaris del Torrent del Duc.
- Per prendre aquesta decisió ens basem en informes jurídics de tècnics de la
“Casa”.
La Coordinadora ha sol·licitat formalment còpia dels informes jurídics que pretesament donen suport a les actuacions consistorials, sense que se li hagin tramès els mateixos. Havent quedat patent, en el referit Ple, que l’Ajuntament no ha pogut respondre a les qüestions que allà se li van plantejar, ja que la seva posició manca de tota fonamentació legal. La Llei d’Urbanisme de Catalunya 2/2002 de 14 de Març; el Decret Llei 1/2007, de 16 d’Octubre; i la Ley 8/2007 de 28 de Mayo, del Suelo, determinen que els sòls als que ens referim, són sòls rurals a efectes d’expropiació i que una desclassificació no pot generar cap expectativa d’indemnització. Una abundant jurisprudència del (Tribunal Superior de Justicia de Catalunya)TSJC així ho corrobora
De manera que, havent quedat provat que l’actuació municipal és totalment arbitrària, és
evident que la mateixa només pot respondre a la finalitat de beneficiar la corrupció (en el cas concret, el Sr. Paz Dorado), a través de grans sumes de diners provinents del Patrimoni Públic i en perjudici dels ciutadans.
Finalment, la prova mes contundent de la gravetat dels fets exposats, la constitueix l’admissió a tràmit el 4 de novembre del 2010 de la denúncia presentada per la Coordinadora davant de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu, la qual ha tramès la nostra denúncia a la Comissió Europea perquè s’iniciï una investigació sobre els diferents aspectes del problema.
La nostra denúncia, prèvia exposició dels antecedents del cas, s’articulà en els fonaments que ara relacionarem i en les infraccions de la MP del PGM:
- Inexistència de drets constructius legals, en les zones 21 del Torrent del Duc.
- Incompatibilitat de la implantació d’una nova carretera en el Parc Natural de Collserola:
perjudici al medi ambient i a la connectivitat de la serra.
- La MP del PGM està viciada de nul·litat en modificar l’àmbit del PEIN actualment vigent.
- Instruments aplicables al Parc de Collserola i que han estat infringits per la MP del PGM:
o La Directiva 92/43/CEE, del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres en relació a la
Xarxa Natura 2000 (d’àmbit comunitari).
o El Reial Decret Legislatiu 2/2008, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei del Sòl
(d’àmbit estatal amb efectes a la òrbita comunitària).
o El Decret Legislatiu 1/2005 (d’àmbit autonòmic).
L’ajuntament va presentar la MP del PGM a la Generalitat el març de 2010 i li va ser retornada el juliol de 2010,per no fer cas de la resolució del Dep. de Medi Ambient,del 10-2-2010.
A més, sense cap mena de mirament, consultat l’Ajuntament, confessen que passades les
eleccions, (si tornen a formar govern), tornaran a presentar aquest projecte de MP del PGM a la Generalitat que és qui ha de fer l’aprovació definitiva.
Aquest govern, ha traspassat la línia vermella de l’acció política. El que va començar com una oposició al PGM, ha posat al descobert un model de fer política basat en un dèficit d’ètica i participació, donant l’esquena al medi ambient, amb una visió insostenible de creixement continu i que tantes vegades amb demagògia i falsedats intenta aprovar projectes que en nom del bé comú només afavoreixen i beneficien interessos particulars o de partit.
Fem una crida als ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu, ara tenim una gran oportunitat de fer un pas endavant en front d’aquesta manera de fer. Això ha de servir perquè, en el futur, es tingui en compte la ciutadania que, en definitiva, és la que completarà el cercle de la democràcia participativa.
http://coord-oposicio-pgm.blogspot.com