dissabte, 7 de maig de 2011

CARTA OBERTA ALS CIUTADANS I CIUTADANES DE SANT FELIU

CARTA OBERTA ALS CIUTADANS I CIUTADANES DE SANT FELIU
Mitjançant la present comunicació, la Coordinadora d’Oposició a la Modificació Puntual del Pla General Metropolità (MP del PGM) es proposa posar en coneixement dels ciutadans, les irregularitats i falsedats en les que l’actual govern municipal, format per PSC i CiU, està incorrent reiteradament, en un intent de defensar i justificar l’esmentat planejament.
L’Ajuntament ha demostrat des de l’inici de la tramitació de la MP del PGM, una gran falta
d’ÈTICA : la MP del PGM va ésser presentada a l’Ajuntament el 16 d’octubre de l’any 2008 pel corrupte Sr. Paz Dorado, sentenciat a dos anys de presó per un delicte -comès de forma sistemàtica i sostinguda durant anys - d’apropiació indeguda de fons públics destinats a la formació professional. L’Ajuntament, tot i no tenir més opció que reconèixer aquesta condemna del Sr. Paz Dorado, intenta restar rellevància a aquest fet, al·legant que el Sr. Paz Dorado està condemnat per quelcom que no te res a veure amb Sant. Feliu.(La Vanguardia, 14 de març de 2009), aquest intent de disculpa és del tot amoral en sí mateixa i encara més si tenim en compte que els fons públics son diners que pertanyen a tots els ciutadans.
Des del 2006 en què el Sr. Paz Dorado arribà a Sant Feliu de la mà del Tinent d’Alcalde
Fernández Burgui i gaudint d’informació privilegiada, es va anar posicionant comprant sòls
rústics (clau 27), havent adquirit un total de 267.445 m2 al Torrent del Duc. Una part d’aquests sòls rústics es volen requalificar com a sòl industrial i la resta com a Parcs i Jardins, els quals li seran recomprats per part de l’Ajuntament, a un preu molt superior.
La zona industrial,a la que fem referencia, envaeix sòls protegits per la seva inclusió en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). Entretant, l’Ajuntament a partir de l’any 2006 ha anat preparant la requalificació de 15.432 m2. de zones verdes i equipaments del Mas Lluí a sòl residencial que passarien a ser propietat de les empreses del Sr. Paz Dorado en la seva condició d’administrador únic de les empreses mercantils Promoció del Duc de Sant Feliu, SL i Promoció del Sardanet de Sant Feliu SL. La qual cosa no té precedent al nostre municipi.
Aquests negocis del tot il·legals i inadmissibles, s’han produït en anteriors ocasions. En efecte, el Sr. Paz Dorado (amb aquest sistema de compres i recompres), va ser l’encarregat de comprar la Sala Iberia el 27-6-2006 per revendre-la a l’Ajuntament al cap de tres anys durant els quals l’havia anat llogant a l’Ajuntament per 12.000 € al mes.
Davant d’aquests antecedents, en pro de la lluita contra la corrupció i atesa la legalitat que es pressuposa a l’activitat administrativa, és inacceptable que la mateixa Administració faci negocis corruptes.
Les afirmacions realitzades per l’Ajuntament per intentar defensar que la MP del PGM està justificada econòmicament són FALSES, jurídicament insostenibles i per tant
DEMAGÒGIQUES. En efecte, l’Alcalde Sr. Vazquez i tot el bloc PSC i CiU van afirmar el que a continuació relacionem en el Ple celebrat el 23-2-2010 (del qual ha quedat constància en l’acta corresponent, així com al núm. 29 de la revista Actualitat Socialista del Març de 2010):
- Actualment, els propietaris del T. del Duc (Collserola) legalment poden construir.
- I, per tant, hem de requalificar zones forestals a sòl industrial i zones verdes de la
ciutat a residencials per poder compensar els propietaris del Torrent del Duc.
- Per prendre aquesta decisió ens basem en informes jurídics de tècnics de la
“Casa”.
La Coordinadora ha sol·licitat formalment còpia dels informes jurídics que pretesament donen suport a les actuacions consistorials, sense que se li hagin tramès els mateixos. Havent quedat patent, en el referit Ple, que l’Ajuntament no ha pogut respondre a les qüestions que allà se li van plantejar, ja que la seva posició manca de tota fonamentació legal. La Llei d’Urbanisme de Catalunya 2/2002 de 14 de Març; el Decret Llei 1/2007, de 16 d’Octubre; i la Ley 8/2007 de 28 de Mayo, del Suelo, determinen que els sòls als que ens referim, són sòls rurals a efectes d’expropiació i que una desclassificació no pot generar cap expectativa d’indemnització. Una abundant jurisprudència del (Tribunal Superior de Justicia de Catalunya)TSJC així ho corrobora
De manera que, havent quedat provat que l’actuació municipal és totalment arbitrària, és
evident que la mateixa només pot respondre a la finalitat de beneficiar la corrupció (en el cas concret, el Sr. Paz Dorado), a través de grans sumes de diners provinents del Patrimoni Públic i en perjudici dels ciutadans.
Finalment, la prova mes contundent de la gravetat dels fets exposats, la constitueix l’admissió a tràmit el 4 de novembre del 2010 de la denúncia presentada per la Coordinadora davant de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu, la qual ha tramès la nostra denúncia a la Comissió Europea perquè s’iniciï una investigació sobre els diferents aspectes del problema.
La nostra denúncia, prèvia exposició dels antecedents del cas, s’articulà en els fonaments que ara relacionarem i en les infraccions de la MP del PGM:
- Inexistència de drets constructius legals, en les zones 21 del Torrent del Duc.
- Incompatibilitat de la implantació d’una nova carretera en el Parc Natural de Collserola:
perjudici al medi ambient i a la connectivitat de la serra.
- La MP del PGM està viciada de nul·litat en modificar l’àmbit del PEIN actualment vigent.
- Instruments aplicables al Parc de Collserola i que han estat infringits per la MP del PGM:
o La Directiva 92/43/CEE, del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres en relació a la
Xarxa Natura 2000 (d’àmbit comunitari).
o El Reial Decret Legislatiu 2/2008, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei del Sòl
(d’àmbit estatal amb efectes a la òrbita comunitària).
o El Decret Legislatiu 1/2005 (d’àmbit autonòmic).
L’ajuntament va presentar la MP del PGM a la Generalitat el març de 2010 i li va ser retornada el juliol de 2010,per no fer cas de la resolució del Dep. de Medi Ambient,del 10-2-2010.
A més, sense cap mena de mirament, consultat l’Ajuntament, confessen que passades les
eleccions, (si tornen a formar govern), tornaran a presentar aquest projecte de MP del PGM a la Generalitat que és qui ha de fer l’aprovació definitiva.
Aquest govern, ha traspassat la línia vermella de l’acció política. El que va començar com una oposició al PGM, ha posat al descobert un model de fer política basat en un dèficit d’ètica i participació, donant l’esquena al medi ambient, amb una visió insostenible de creixement continu i que tantes vegades amb demagògia i falsedats intenta aprovar projectes que en nom del bé comú només afavoreixen i beneficien interessos particulars o de partit.
Fem una crida als ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu, ara tenim una gran oportunitat de fer un pas endavant en front d’aquesta manera de fer. Això ha de servir perquè, en el futur, es tingui en compte la ciutadania que, en definitiva, és la que completarà el cercle de la democràcia participativa.
http://coord-oposicio-pgm.blogspot.com

1 comentari:

 1. Hola,

  Aquesta carta oberta a la ciutadania hauria de fer algunes correccions, si que el que pretén és fer una narració dels fets veraç i honesta, sense manipular els fets.

  Em refereixo a l'apartat en què dieu: "Mentrestant, l'Ajuntament a partir de l'any 2006 ha anat preparant la requalificació de 15.432 m2. de zones verdes i equipaments del Mas Lluí a sol residencial que passaria a ser Propietat de les empreses del Sr Paz Dorado ".

  La veritat, és que en l'Avanç de la Modificació del PGM del 2006 la proposta de l'Ajuntament era requalificar una quantitat significativament menor de zones verdes i equipaments: 9.596 m2 (un 62% menys). Després del procés de negociació que l'Ajuntament va dur a terme amb els que va triar com a interlocutors i representants de tot el veïnatge del barri de Mas Lluí, va acabar amb la requalificació de 15.423 m2 i un increment de més del 5% de sostre edificable, a canvi de modificar el lloc d'ubicació del sòl residencial. Acceptant els interlocutors del veïnatge la decisió com una proposta menys dolenta a la primera (!!!) i que ICV va beneir, i ERC (Mas Lluí) va assentir. (I per cert algun d'aquests interlocutors aquests partits els inclouen en les seves llistes electorals)

  En definitiva, el retard de dos anys va acabar amb el pagament d'interessos al promotor afectat (un 5% més d'edificabilitat) i una mena de multa o càstig per el veïnatge, de 5827 m2 més de pèrdua de sòl públic del barri.

  Per tant, si es vol respectar la història real i ser honestos i transparents, aquest paràgraf hauríeu modificar-lo. Doncs no és veritat que l'Ajuntament fos preparant la requalificació de 15.432 m2, va fer una proposta inicial menys negativa

  ResponElimina